Cho thuê âm thanh ánh sáng và thiết bị sự kiện TP.HCM
cung cấp nhân sự TP.HCM
quay phim chụp hình TP.HCM
index 1

CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN

CHO THUÊ ÂM THANH

Cho thuê âm thanh TP.HCM

CHO THUÊ ÁNH SÁNG

Cho thuê ánh sáng TP.HCM

CHO THUÊ SÂN KHẤU

Cho thuê sân khấu TP.HCM

CHO THUÊ THIẾT BỊ KHÁC

Cho thuê thiết bị sự kiện TP.HCM

Sự Kiện Mặt Trời chuyên cho thuê thiết bị sự kiện tại khu vực Tp.HCM như :

  • Âm thanh
  • Ánh Sáng
  • Sân Kkấu
  • Các thiết bị sự kiện khác